Privacy Policy

PRIVACY POLICY HOLLANDERS CARL BV

Website : www.hollanderscarl.com

Eigendom van :

Hollanders Carl BV, vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdzetel te 9190 Stekene, Bettestraat 19, België,
en ingeschreven in de Belgische K.B.O. onder nummer 0448.019.838.

Email: carl.hollanders@hollanderscarl.be
Tel: 037891515
GSM: 0473281712

 

Algemeen beleid:

HOLLANDERS CARL BV verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

HOLLANDERS CARL BV is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons
levert via email naar carl.hollanders@hollanderscarl.be, ingegeven worden in het contactformulier op de website,
en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten.

We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:
– Bedrijfsnaam/naam en voornaam;
– Woonplaats;
– Email-adres;      
– Telefoon/Gsm-nummer.

Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;


Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de
mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

  • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
  • Beheer van klantendossiers
  • Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren
  • Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen
  • facturatie en administratie

 

Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid. HOLLANDERS CARL BV
beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media, Facebook. Deze platformen worden enkel gebruikt om
bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene
vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

HOLLANDERS CARL BV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw
persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie-
en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.


Doorgifte van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden in een beperkt aantal gevallen gedeeld met derde partijen met het oog op de volgende doelstellingen:

  • Hostingservices
  • Betalingsdiensten


HOLLANDERS CARL BV garandeert een gelijkaardige vorm van bescherming als diegene die zijzelf aanbiedt
indien uw persoonsgegevens met dergelijke partijen worden gedeeld.


Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.


Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

–           Recht op inzage

–           Recht op wijziging van gegevens

–           Recht op gegevenswissing

–           Recht op dataoverdracht

–           Recht van bezwaar

–           Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van  uw rechten indient, zullen wij u eerst dienen te verifiëren.
Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.  

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw  verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig
is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten.
In datzelfde kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend
steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. 

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat
aan uw verzoek wordt gegeven. 

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht
een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie infra).


Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op
met ons via carl.hollanders@hollanderscarl.be of schriftelijk naar HOLLANDERS CARL BV, met hoofdzetel te
9190 Stekene, Bettestraat 19, België.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de
Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be. – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more